Regulamin

ENGUPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI INFORMACJAMI

REGULAMIN

 • Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić przyjęcia Gościa.
 • Rozliczenie całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania. Podany w rezerwacji termin pobytu jest wiążący dla Gościa i Hotelu. Hotel nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.
 • Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 • Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – Recepcjonista naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 • Najmujący pokój gość hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 • Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 • Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych .
 • Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych oraz usunięcie w trybie natychmiastowym z terenu Hotelu.
 • Na terenie całego obiektu znajduje się monitoring oraz czujniki dymu-bezzasadne uruchomienie systemu alarmowego przez Gościa Hotelu będzie karane kwotą 1000zł oraz natychmiastowym usunięciem z obiektu.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia Gościa z terenu Hotelu będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także agresywnie zachowującym się lub wulgarnym.
 • W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 6.00 dnia następnego.
 • W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, niezastosowanie się do powyższego zapisu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z Hotelu.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób w wysokości 300% wartości uszkodzonego przedmiotu lub mienia.
 • Utrata klucza do pokoju obciążona jest karą finansową w wysokości 150zł.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, kuchenek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy, ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel odmówi dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 • Przy opuszczaniu pokoju przez gości hotelowych uczestniczy pracownik hotelu, który sprawdza jego stan. Dotyczy to zarówno gości indywidualnych jak i grup zorganizowanych.Przy odbiorze pokoi po grupach zorganizowanych uczestniczy opiekun grupy.
 • Wszelkich informacji udziela całodobowa Recepcja Hotelu.

Życzymy miłego pobytu!